Nic tak nie ucieszy, jak chwila relaksu…

Wyjątkowy prezent - dla wyjątkowych osób…

Bon Podarunkowy to imienne zaproszenie do Harmonii Salonu Odnowy Biologicznej, które ma formę gotowego ekskluzywnego prezentu. Każdy bon jest elegancko zapakowany i gotowy do wręczenia.

 

Eleganckie bo­ny po­da­run­ko­we pro­po­nu­je­my w dwóch for­mach:

  1. Vo­ucher kwo­to­wy, dla osób, któ­re nie są pew­ne, czy wy­bra­ne za­bie­gi spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom ob­da­ro­wa­nej oso­by. Po­sia­dacz vo­uche­ra ma moż­li­wość sa­mo­dziel­ne­go wy­bo­ru za­bie­gu. To ide­al­ne roz­wią­za­nie, da­ją­ce pew­ność, że pre­zent w peł­ni za­do­wo­li ob­da­ro­wa­ną oso­bę.
  2. Vo­ucher na do­wol­nie wy­bra­ny za­bieg, lub pa­kiet za­bie­gów, dla osób zna­ją­cych pre­fe­ren­cje oso­by, któ­rą chcą ob­da­ro­wać.

Ważność bonów wynosi 2 miesiące od daty zakupu, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia okresu na wykorzystanie.

Vouchery można odebrać osobiście w recepcji Harmonii w godzinach: poniedziałek- piątek 10.00-20.00

Voucher możemy również wysłać pocztą lub kurierem na dowolnie wskazany adres.

Chętnie poznamy Państwa potrzeby i wymagania, na podstawie których przygotujemy indywidualną ofertę. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny na numer 730 555 323.