Odpowiednio zastosowana motywacja...

może być narzędziem i kluczem do sukcesu firmy.

Bo­ny po­da­run­ko­we to jed­en z naj­bar­dziej sku­tecz­nych na­rzę­dzi po­za­fi­nan­so­we­go sys­te­mu na­gra­dza­nia i motywacji pracowników, kontrahentów oraz klientów Państwa firmy.

 

Bon po­da­run­ko­wy do Salonu Harmonia to do­sko­na­ły i nie­ba­nal­ny po­mysł na:

• pre­zent dla part­ne­rów bi­zne­so­wych, który pomoże nawiązać i utrzymać dobrą, długoterminową współpracę

• upominki z okazji awansów, rocznic, świąt

• na­gro­dę dla pra­cow­ni­ków, jako sposób motywacji lub docenienia pracownika

• wygraną w konkursach podczas im­pre­z in­te­gra­cyj­nych

• wyróżnienie dla najlepszych klientów

Zachęcamy także Państwa Firmę do premiowania swoich pracowników poprzez zaproszenia na zabiegi. Dziś dobry wygląd to po prostu udana inwestycja. A wypoczęty, zadbany pracownik, to pewny sukces firmy!

My ze swojej strony zapewniamy usługę na najwyższym poziomie oraz fantastyczną atmosferę w trakcie wizyty!

 

Eleganckie bo­ny po­da­run­ko­we pro­po­nu­je­my w trzech for­mach:

  1. Vo­ucher kwo­to­wy, dla osób, któ­re nie są pew­ne, czy wy­bra­ne za­bie­gi spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom ob­da­ro­wa­nej oso­by. Po­sia­dacz vo­uche­ra ma moż­li­wość sa­mo­dziel­ne­go wy­bo­ru za­bie­gu. To ide­al­ne roz­wią­za­nie, da­ją­ce pew­ność, że pre­zent w peł­ni za­do­wo­li ob­da­ro­wa­ną oso­bę.
  2. Vo­ucher na do­wol­nie wy­bra­ny za­bieg, lub pa­kiet za­bie­gów, dla osób zna­ją­cych pre­fe­ren­cje oso­by, któ­rą chcą ob­da­ro­wać, lub chcą osią­gnąć okre­ślo­ny efekt.
  3. Voucher otwarty dla pracowników- na hasło będące nazwą Państwa Firmy pracownicy będą mogli korzystać z usług w naszym salonie na poczet otwartego rachunku na specjalnych warunkach. Rozliczenie miesięczne lub kwotowe.

 

Dla organizatora – masaż całego ciała w PREZENCIE lub
Przy zamówieniach powyżej 1 000 zł – bonus 15 % dodanych do wartości bonu.

 

Vouchery można odebrać osobiście w recepcji Harmonii w godzinach: poniedziałek- piątek 10.00-20.00

Voucher możemy również wysłać pocztą, kurierem, albo dostarczyć osobiście na dowolnie wskazany adres.

Chętnie poznamy Państwa potrzeby i wymagania, na podstawie których przygotujemy indywidualną ofertę. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny na numer 730 555 323.